Persondatapolitik for ASG Forsikringsagentur A/S

Formålet med ASG Forsikringsagentur’s (ASG) persondatapolitik er at forklare, hvordan vi indsamler, behandler og beskytter dine persondata, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

ASG har en klar ambition om at minimere behandlingen af dine personoplysninger så meget som muligt og at skabe en høj grad af transparens i forhold til de oplysninger, vi behandler. Med denne politik ønsker vi at oplyse dig om, hvilke af dine personoplysninger vi behandler, hvordan behandlingen foretages, og hvilke rettigheder du selv kan gøre brug af.

Dataansvarlig – hvordan kontakter du os?

ASG er dataansvarlig for de respektive personoplysninger.

Du kan kontakte

ASG Forsikringsagentur A/S, Kalkbrænderiløbskaj 4,

2100 København Ø, telefon 70 60 60 44 eller e-mail info@alphasales.dk.

såfremt du har spørgsmål til vores databeskyttelse.

Hvorfor behandler vi dine personoplysninger?

Er du endnu ikke kunde i ASG, er formålet med at behandle de oplysninger, vi indsamler og registrerer om dig, at kunne kontakte dig, udarbejde tilbud om forsikringer og tilknyttede ydelser (fx vejhjælp) samt målrette vores markedsføring og rådgivning over for dig.

Bliver du ikke kunde, opbevarer vi nogle få oplysninger om dig i en begrænset periode af hensyn til administrative formål, herunder dokumentation.

Når du er kunde i ASG, er formålet med at behandle og udveksle de oplysninger, vi har registreret om dig, at:

  • kunne identificere og servicere dig som kunde med rådgivning, produkter og services til gavn for dig.
  • skabe et bedre grundlag for, at vi kan målrette vores rådgivning og markedsføring af vores produkter til dig.
  • give os mulighed for at udføre administrative opgaver, som f.eks. at beregne rabat, risiko- og kvalitetsstyring, skadebehandling, styring og udvikling af vores IT-systemer, hjemmeside og apps, dokumentation af aftaler, overvågning samt statistisk behandling.
  • gennemføre og korrigere betalinger, udarbejde betalings- og opkrævningsudskrifter, betalingsoversigter o. lign.
  • opfylde en række krav i lovgivningen om registrering og videregivelse af bl.a. personoplysninger, f.eks. i medfør af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og terrorfinansiering samt skatteindberetning.

Er du erhvervskunde, kan vi indhente oplysninger om virksomhedens juridiske form, den kontrollerende ejerkreds, ledelsen og tegningsreglerne samt oplysninger om en virksomheds reelle ejere.

Vi behandler også oplysninger om personer, som ikke har et direkte kundeforhold til ASG, men som på anden måde har en tilknytning til produkter eller kunder. Det drejer sig f.eks. om medforsikrede, begunstigede, skadelidte, vidner til forsikringsbegivenheder eller kontaktpersoner.

Hvornår behandler vi dine personoplysninger?

Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af vores aftaler med dig efter Persondataforordningen, artikel 6, stk. 1, litra b om opfyldelse af en kontrakt.

Vi indsamler og behandler oplysninger fra myndigheder eller myndighedspersoner, så vi kan etablere og administrere dit kundeforhold samt skadebehandle inden for skadesforsikring. Det sker i overensstemmelse med Persondataforordningen, artikel 9, stk. 2 litra a eller litra f.

Vi vil også behandle dine oplysninger, når det er et krav i lovgivningen, f.eks. i den finansielle lovgivning. Det kan blandt andet ske på baggrund af reglerne om god skik og forsikringsformidling, forsikringsaftaleloven samt efter regler om hvidvask og terrorfinansiering eller skatteindberetninger. Det følger af Persondataforordningen, artikel 6, stk. 1 litra c.

Vi behandler desuden dine personoplysninger, så vi kan udvikle vores forretninger og ydelser f.eks. styre vores forhold til kunder, udvikle vores forretning og tjenester (fx identificere kundebehov og forbedringer i serviceleverancen), varetage drift og vedligeholdelse af ITsystemer, som er stillet til rådighed for eller benyttes som led i serviceringen af kunden, samt hosting, administration og styring af vores hjemmeside, systemer og applikationer og foretage statistisk behandling og forretningsudvikling.

Vi benytter også automatiske afgørelser. En automatisk afgørelse er en afgørelse, der sker udelukkende ved brug af IT-systemer. Når vi bruger dem, er de reguleret i henhold til Persondataforordningen, artikel 22.

Denne nødvendige behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af Persondataforordningen, artikel 6, stk. 1, litra f.

Du har ret til at tilbagekalde et samtykke helt eller delvist, hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, eller artikel 9, stk. 1, litra a. Det kan du gøre ved at kontakte

ASG Forsikringsagentur A/S, Kalkbrænderiløbskaj 4, 2100

København Ø, telefon 70 60 60 44 eller e-mail infod@alphasales.dk.

Hvilke kategorier af personoplysninger behandler vi?

Vi har brug for at registrere, behandle og udveksle disse kategorier af kundeoplysninger:

Stamdata: f.eks. navn, CPR-nr., adresse, e-mailadresse, pasnummer, afgivne samtykker, behovsafdækninger mv.

Produkt- og aftaledata: f.eks. forsikringspræmie, policeoplysninger, skadesforløb, betalingsforløb og -termin, betalingsoverførselsaftaler, kontooplysninger, biloplysninger mv.

Økonomiske oplysninger: f.eks. RKI-registrering

Følsomme oplysninger: Helbredsoplysninger behandles i forbindelse med skadesbehandling eller efter personskader. Oplysninger om foreningstilknytning behandles, hvis det indgår som en del af aftalen, f.eks. for at opnå rabatter.

Adfærdsdata: Oplysninger om din brug af vores hjemmesider, indsamlet via cookies. Du kan læse vores cookiepolitik på motorforsikring.dk.

Hvor får vi oplysningerne fra?

Vi får oplysningerne på forskellig vis. Det afhænger af, hvilke produkter du har.

Oplysningerne kan enten være givet af dig, eller de kan komme fra datakilder som tingbogen, bilbogen, Det Centrale Personregister, Det Digitale Motorregister  og andre offentligt tilgængelige kilder, som vi indhenter i overensstemmelse med lovgivningen.

Hvem kan vi udveksle dine oplysninger med?

Vi kan altid udveksle dine oplysninger med virksomheder, myndigheder og organisationer, som du har givet os samtykke til, så længe samtykket består.

Som led i den løbende IT-systemdrift overlader vi data til databehandlere, som er leverandører af administration, data-lagerkapacitet eller systemdrift. Der kan som led i samarbejdet med vores leverandører blive overført personoplysninger til lande inden for EU/EØS eller leverandører uden for EU/EØS, hvis leverandørerne har tiltrådt vilkår, som giver en tilsvarende beskyttelse af personoplysningerne som i EU/EØS.

ASG videregiver oplysninger til tredjemand, når vi er retligt forpligtede til det. Det kan f.eks. dreje sig om at videregive oplysninger til Statsadvokaten for Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), Motorregistret, Finanstilsynet eller skattemyndighederne.

Hvornår sletter vi dine oplysninger?

Vi opbevarer kun dine oplysninger, så længe det er nødvendigt i henhold til lovgivningen, eller vi kan blive mødt med et krav fx i forbindelse med behandlede skader eller policer. Det vil i de fleste tilfælde betyde, at vi sletter oplysninger senest 10 år efter, at kundeforholdet er ophørt.

Hvis du vælger ikke at acceptere et tilbud på et produkt fra et selskab i ASG Koncernen og ikke i øvrigt er kunde, vil tilbuddet og samtlige indsamlede oplysninger om dig blive slettet 12 måneder efter udgangen af den måned, hvor du modtog tilbuddet.

Det gælder dog ikke for oplysninger, som vi bruger til at sende dig markedsføring med dit samtykke.

Hvis du meddeler ASG, at du ikke ønsker at blive kunde i ASG, og ikke ønsker at blive kontaktet angående rådgivning eller markedsføring eller ikke ønsker, at vi gemmer oplysninger om dig, sletter vi alle oplysninger om dig, medmindre vi ifølge lovgivning er forpligtet til at gemme oplysninger. Dog vil vi gemme dit telefonnummer i 12 måneder alene for at sikre, at du ikke i denne periode på ny bliver kontaktet angående markedsføring.

Hvad er dine rettigheder?

Du har altid mulighed for at få indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig, og hvilke typer af oplysninger vi i givet fald udveksler på baggrund af dit samtykke. Du kan også få oplyst, hvilke selskaber og/eller personer udvekslingen sket til, og hvad formålet er.

Du har ret til at få berigtiget eventuelt urigtige eller vildledende oplysninger. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for den generelle sletning indtræffer.

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger, herunder at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger til brug for direkte markedsføring, profilering og automatiske afgørelser.

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan eventuelt læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning, som du finder på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Vil du klage?

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af personoplysninger, skal du sende en e-mail med detaljerne i din klage til ASG på adressen ovenfor. Vi vil behandle klagen og vende tilbage.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet i forhold til dine rettigheder og over ASG’sbehandling af dine personoplysninger. For yderligere oplysninger om, hvordan du klager til Datatilsynet henviser vi til Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Ændringer i ASG’s databeskyttelsespolitik

Vi vil løbende gennemgå og opdatere denne persondatapolitik. Persondatapolitikken er senest opdateret den 25. maj 2018.